O nás

Andromeda Velký Týnec je skautský oddíl, který je součástí výchovné organizace Junák – český skaut. Spolu s dalšími skautskými oddíly z okolních vesnic tvoří celek s názvem středisko Ladislava Ruska. Toto uskupení má v současnosti 280 členů a je největším střediskem olomouckého okresu.

Náš oddíl se skládá ze všech věkových kategorií od dětí z první třídy až po dospěláky. Jsme oddíl koedukovaný, najdete u nás tedy jak holky, tak kluky. Členská základna se pohybuje kolem 70 členů, čímž se řadíme k největším oddílům ve středisku. Všechny děti jsou vzhledem k věku a pohlaví organizovány do družin, kterých máme celkem 6 (Kopretinky, Výři, Dračice, Lišáci, Jestřábi a Panteři). Pak je tu také skupina těch nejstarších skautů a skautek – oddílová rada – která se stará o chod a směřování oddílu, připravuje akce a řeší další nejrůznější záležitosti.

Jednotlivé družiny se schází každý týden na asi dvouhodinové schůzce, kde se učí nejrůznější dovednosti užitečné pro dnešní svět: hrát fér, spolupracovat s ostatními, být ohleduplný k okolnímu prostředí, mít vztah k přírodě a další. To vše prostřednictvím her a neformálního vzdělávání. Mimo schůzky pořádáme celooddílové akce: velké oddílové schůzky, jednodenní výlety, víkendové výpravy, popřípadě organizujeme nebo se zapojujeme do různých dobročinných nebo humanitárních projektů. To vše tak, abychom měli každý měsíc alespoň jednu celooddílovou akci. Největší událostí je bezpochyby letní tábor, kde trávíme dva týdny pod stany obklopeni nádhernou přírodou.

Pro další informace o naší organizaci mrkněte na webové stránky Junáka – českého skauta

Z historie skautování ve Velkém Týnci

Máme velké štěstí, že oddíl Andromeda navazuje na své týnecké bratry a sestry, kteří zde skautovali v dobách minulých. Z kroniky z roku 1945 máme informace, že po obnovení skautingu v roce 1945, vznikl, stejně jako mnoho dalších oddílů po celém Československu, 1. oddíl Velký Týnec. Týnecký oddíl byl chlapecký a sestával ze dvou družin – Bobrů a Lišek. Klubovna se nacházela původně v domě pana Facka, později se junáci přestěhovali do vhodnější místnosti v Orlovně. Vedoucím oddílu se stal Jan Morava. Oddíl pořádal výpravy do okolí, vyrazili ale také na letní tábor. Oddíl bohužel zanikl v souvislosti s nešťastným únorovým převratem v roce 1948, po němž byl skauting opět, již podruhé, zakázán. Kronika z roku 1945 bohužel zmizela ze světa. Jsme vlastníky pouze okopírované (a neúplné) verze.

Během pražského jara roku 1968 byl český Junák opět s nadšením obnoven. Činnost zahájili i skauti z Velkého Týnce, kteří byli zaštítěni 12. střediskem Velká Bystřice (u zrodu figuruje bratr Václav Juráň – Jasan). Víme, že zde fungovaly 4 družiny, skauti pořádali tábory a společné schůzky. Klubovna se nacházela v areálu současné tvz. pionýrské zahrady (tato bouda později vyhořela). V dochované kronice je mj. zmínka o srpnové okupaci Československa 1968, která otřásla jak celou zemí, tak skauty. Těžkou dobu vystihuje i nadpis z jednoho ze zápisů: „Jak dál?“ Chlapci se museli rozhodovat mezi zrušením oddílu nebo přechodu do Pionýra či turistického oddílu mládeže (TOM). Prakticky se rozhodovali mezi pronásledováním nebo ostudou, nakonec se rozhodli oddíl zrušit (důvodem byly i odchody starších skautů z Velkého Týnce). Na celou organizaci Junáka byl vyvíjen nátlak a s drobnými ústupky se držel až do roku 1970, kdy byl Junák potřetí a naposled zakázán.  Obnovení skautingu přišlo společně s pádem totalitního režimu v roce 1989.

Samotný oddíl Andromeda Velký Týnec vznikl v únoru 1990 z iniciativy dvou kamarádek Romany a Dity. Kouzlo kamarádství, života v přírodě nebo spousta dobrodružství natolik Romanu inspirovaly, že se rozhodla společně s Ditou k založení skautského oddílu. Plné elánu, nadšení ale také bez žádných zkušeností uspořádaly první náborovou schůzku, kde se holky rozdělily do tří prvních družin. Oddíl byl od počátku veden pouze jako dívčí. Holky však měly bez zkušeností s vedením oddílu těžkou práci, pomoc nalezly v Janě „Máji“ Zapletalové a dlouholetém skautovi, bratru Václavu „Jasanovi“ Juráňovi. S jeho bystřickým střediskem se také týnecký oddíl účastnil prvních skautských táborů. V roce 1992 již oddíl čítal na 32 skautek různých kategorií, které byly rozděleny do čtyř družin: Svišti, Medvědice, Veverky a Berušky. První klubovna byla v budově kina (nynější knihovna), v roce 1992 se skautky přestěhovaly do dřevěného domku za Novou školu (kolem roku 2004 byla zbořena). Následující rok se konal první vlastní tábor.  Těmto skautkám se dařil vést oddíl společnou rukou až do roku 1999, kdy Romana předala vedení tehdy již koedukovaného (tedy dívčího i chlapeckého) oddílu bratru Honzovi Voráčovi, který oddíl vedl po dalších osm let. Během tohoto období prodělal oddíl nemalé změny, družiny měnily své názvy i vedoucí. Například v roce 2003 měl oddíl smíšenou družinu světlušek a vlčat (Broučci), smíšenou družinu starších skautů (Svišti), skautskou družinu holek (Výři) a klučičí družinu Vyder. Oddíl dostal namísto dřevěného domku menší místnost ve společenském domě. Za zmínku také stojí mezinárodní spolupráce se skauty z Polska i Ukrajiny, s nimiž jsme strávili nejeden společný tábor. V roce 2007 bylo na čase předat vůdcovskou hůl bratru Liboru Pospíšilovi.

V této době jsme začali jezdit na dosud neprozkoumaná tábořiště a oddíl se také rozrostl o spoustu nových členů. Z tohoto důvodu se také navýšil počet družin. Kromě klučičích družin Lišáků a Panterů jsme měli tři družiny holek: Výry, Blešky a Sojky. V roce 2013 se podařilo jak vlastními silami, tak za pomoci sponzorů vybudovat novou velkou klubovnu v suterénu Nové školy. V roce 2014 převzal oddíl Jakub Hadaš. V současné době stabilně funguje šest družin Kopretin, Dračic, Výrů, Panterů, Jestřábů a Lišáků, rádci družin se pravidelně střídají, členská základnu tvoří v tuto chvíli 91 junáků.

Děkujeme všem těm skautským vedoucím a členům, stovkám lidí, kteří oddílem prošli. I díky nim oddíl brzy oslaví své 30. narozeniny!